Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van SiebenEndstra B.V. te Amsterdam, Handelsregister, Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34157050, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 222/2001 en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam.

1. 
Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle door ons gesloten overeenkomsten (koop of verkoop), tenzij voorafgaand schriftelijkanders overeen is gekomen. Afwijkende voorwaarden worden, mits voorafgaand anders overeen is gekomen niet door ons geaccepteerd. In geval van, onderling schriftelijk overeengekomen afwijkende voorwaarden, beperken deze zich tot uitsluitend tot de desbetreffende overeenkomst waar wij deze voor hebben geaccepteerd. Wanneer de verkoop- en leveringsvoorwaarden door ons aan een kopende of verkopende partij zijn verstrekt of deze partij heeft eerder onder deze voorwaarden gekocht, en er zijn geen aanpassing/alternatieve voorwaarden verzocht, betekent dat deze partij stilzwijgend met de voorwaarden instemt. Een algemene verwijzing door een relatie naar diens algemene (verkoop/inkoop) voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.


2.

Alle door ons verstrekte aanbiedingen zijn in ieder opzicht vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand door onze schriftelijke bevestiging ervan aan de koper of door onze uitvoering ervan. Prijzen worden berekend naar de prijs, geldend op de datum van aflevering. Door ons opgegeven prijzen geldenslechts als richtprijs. Prijzen zijn exclusief B.T.W., ten zij uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bestelde goederen, die wij niet in voorraad hebben, worden door ons in de regel niet in nota gehouden; de overeenkomst wordt geacht ten aanzien van die goederen te zijn ontbonden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor enige bestelling te weigeren. Wij behouden ons het recht voorprijsstijgingen ten gevolge van invoering of verhoging van belastingen en /of andere heffingen van bevoegde instanties die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst aan de koperdoor te berekenen ongeacht of deze voorzienbaar waren.

3. 

De transportkosten zijn voor rekening van de koper, behoudens leveringen binnen Nederland en met een waarde boven € 250,- netto (exclusief BTW), in welke gevallen de levering franco huis zal geschieden. De wijze van verzending wordt door SiebenEndstra bepaald. De goederen worden verzonden voor risico van de koper. 

Wij verzorgen een transportverzekering indien zulks wordt overeengekomen en de koper ons de premie voor die verzekering vergoedt. Een eventueel door de koper gewenste bijzondere verpakking wordt apart berekend. Het staat ons vrij in gedeelten te leveren.


4.

Eventueel overeengekomen leveringstermijnen zullen door ons zo veel mogelijk worden aangehouden. Deze termijnen zijn echter nimmer als bindende/definitieve termijnen te beschouwen en bij overschrijding van deze termijnen zijn wij voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk.


5.

Door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichte leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonderingebrekestelling of rechterlijke tussenkomstgeheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies en schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die goederen waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte bedoeld in de Wet.

6.

Monsters, foto’s en tekeningen blijven ons eigendom en mogen niet worden nagemaakt of gekopieerd of aan derden ter hand gesteld. Alle modellen en gereedschappen welke speciaal voor een opdracht zijn vervaardigd, blijven ons eigendom, ook al zijn deze modellen en gereedschappen geheel of gedeeltelijk door de koper betaald. Het auteursrecht op modellen en gereedschappen welke door ons speciaal voor een opdrachtzijn ontworpen berust bij ons.

7.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling na deze termijn is de koper 2%kredietbeperkingstoeslag verschuldigd. In geval dat de betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt is de koper, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in gebreke en is de koper aan ons een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:119 BW) over het openstaande factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot de datum van volledige betaling. Indien wij een vordering op de koper ter incasso uit handen geven is de koper verplicht ons zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 12%van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 150,-. Indien de koper enige verplichting jegens ons niet nakomt en in het bijzonder in geval van betalingsachterstand zijn wij gerechtigd eventuele lopende overeenkomsten voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder tussenkomst van een rechter en verdere bestellingen te weigeren. Compensatie door de koper met enige vordering op ons is uitgesloten, tenzij wij schriftelijk aan de koper hebben bevestigd, dat wij daarmee instemmen.


8.

Eventuele reclamaties met betrekking tot onjuist geleverde goederen en/of transportschade dienen binnen 8 dagen na aflevering bij ons te worden gemeld. Na afloop van deze termijn vervalt ieder recht van de koper ter zake.


9.

Enig door ons geleverd goed, dat bij normaal gebruik fabricagefouten vertoont, wordt door ons geremplaceerd tegen inlevering van het gebrekkige exemplaar, indien het gebrek bij ons wordt gemeld binnen 3 maanden na aflevering aan de koper. Onze garantieverplichting strekt uitsluitend tot vervanging van het gebrekkige goed dan wel creditering van de koper voor de factuurwaarde ervan, zulks te onzer keuze, enige verdere schadevergoedings-verplichting in uitgesloten. Van deze garantie zijn uitgezonderd goederen vervaardigd van hout, gietijzer, plastic en/of glas. Elke vorm van garantie vervalt indien de goederen worden gebruikt anders dan waartoe zij zijn bestemd of anders dan volgens voorschrift. 


10. 

Van ons afkomstige goederen, die door de koper aan ons worden teruggezonden in verband met enig gebrek, schade of onjuiste levering, worden door ons slechts geaccepteerd indien de retournering van tevoren met ons is overeengekomen. Het vervoer van retourgoederen is voor rekening en risico van de koper. 

Onze instemming met de terugzending van enig goed houdt geen automatische acceptatie van de klacht in. Ten aanzien van enig door ons geleverd goed geldt, dat wij bij acceptatie de koper uitdrukkelijk hebben geïnformeerd. Een reclamatie, van welke aard ook, schort de betalingsverplichtingen van de koper niet op. Na terugontvangt van het goed en acceptatie van een klacht zullen wij hetzij het goed remplaceren, hetzij de koper voor het factuurbedrag van het goed crediteren. Wij zijn gerechtigd om ter dekking van behandelingskosten van retourgoederen minimaal 15% van de factuurwaarde daarvan aan de koper inrekening te brengen. Speciaal voor de koper bestelde goederen, welke wij niet standaard in ons voorraad assortiment voeren of niet in de door koper bestelde hoeveelheid, kunnen nimmer door ons worden teruggenomen.

11.
In geval van overmacht zijn wij bevoegd onze leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan de koper verplichtte zijn. Indien wij ondanks omstandigheden die als overmacht aangemerkt kunnen worden de leveringen en/of diensten uitvoeren, dan behouden wij ons het recht voor alle door ons te maken kosten aan de koper door te berekenen en van de overeenkomst af te wijken voor zover dit naar ons oordeel redelijk en noodzakelijk is.

12.
In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade van de koper, behoudens in geval van grove schuld of opzet onzerzijds. Wij zijn met name niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of derden in de volgende gevallen: Indien de opdrachtgever de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzingen en de waarschuwingen die van overheidswege en/of door de verkoper bij de goederen worden gegeven, niet nakomt en/of niet aan derden overhandigt; De opdrachtgever het gebruik dat van de goederen kan worden gemaakt uitbreidt of het toelaat of mogelijk maakt dat derden voor andere doeleinden dan aangegeven de goederen kunnen aanwenden.

13.

Wanneer een opdracht volgens model of tekeningen vervaardigd wordt, neemt de koper de garantie op zich, dat geen auteursrecht, merk, octrooi, gebruiks- of handelsnaammodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.


14.

Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid en betreffende vrijwaring van ons voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen die bij ons in dienst zijn als van derden voor wier handelen dan wel nalaten wij aansprakelijk kunnen zijn.


15. 

Op alle door ons als verkoper gesloten overeenkomsten van koop en verkoop is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de door de wet aangewezen rechter, zo wij deze laatste mochten verkiezen.


Amsterdam, 1 augustus 2021

Alle vorige verkoop- en leveringsvoorwaarden komen hiermee te vervallen.
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees meer